Algemene Voorwaarden DE HEEREN Reclamespecialisten

Artikel 1. Algemeen

1.1 Met opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden wordt bedoeld: degene die aan DE HEEREN Reclamespecialisten werkzaamheden opdraagt of daartoe verzoekt die behoren tot het dienstenpakket van DE HEEREN Reclamespecialisten.

1.2 Onder product in deze Algemene voorwaarden wordt verstaan: het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden die DE HEEREN Reclamespecialisten heeft uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever.

1.3 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten (zowel schriftelijk, per e-mail of telefonisch overeengekomen) tussen de opdrachtgever en DE HEEREN Reclamespecialisten

1.4 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze schriftelijk door DE HEEREN Reclamespecialisten zijn vastgelegd.

Artikel 2. Offerte-overeenkomst en bevestiging

2.1 Aangeboden offertes zijn vrijblijvend en gedurende 10 werkdagen geldig tenzij schriftelijk anders door DE HEEREN Reclamespecialisten vastgelegd.

2.2 Een door beide partijen ondertekende offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en DE HEEREN Reclamespecialisten; beide partijen dienen zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.

2.3 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden DE HEEREN Reclamespecialisten alleen nadat deze schriftelijk door DE HEEREN Reclamespecialisten zijn bevestigd.

Artikel 3. Concept

3.1 Een concept dient ter ondersteuning van de offerte en wordt uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever gemaakt en aangeboden.

3.2 Een concept is vrijblijvend en zal gedurende een afgesproken termijn op het internet door de opdrachtgever te bezichtigen zijn. Na deze termijn wordt het concept ontoegankelijk gemaakt om dientengevolge het intellectueel eigendom van DE HEERE Reclamespecialisten veilig te stellen.

3.3 Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het concept en de daaraan gekoppelde offerte wordt het concept uitgangspunt voor de uitvoering van de opdracht.

3.4 Indien de opdrachtgever verzoekt tot doorvoering van grote wijzigingen in het concept zullen extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hierover vooraf geïnformeerd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 DE HEEREN Reclamespecialisten zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever uit te voeren en streeft naar een voor de opdrachtgever goed resultaat.

4.2 De opdrachtgever wordt tijdens de uitvoering van de opdracht op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden door middel van een URL (internetadres) naar het product zodat wijzigingen en/of toevoegingen op verzoek van de opdrachtgever kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling.

4.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door DE HEEREN Reclamespecialisten mogelijk te maken. Dit geldt in het bijzonder voor het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens en/of materialen. Als de opdrachtgever in gebreke blijft en de opdracht daardoor niet volgens de overeenkomst kan worden uitgevoerd is DE HEEREN Reclamespecialisten gerechtigd de opdracht te staken zonder terugbetaling van de reeds ontvangen aanbetaling. Bovendien is DE HEEREN Reclamespecialisten gerechtigd de opdrachtgever een schadevergoeding te berekenen ter hoogte van het overeengekomen honorarium voor de opdracht zoals vermeld in de offerte.

Artikel 5. Oplevering

5.1 Onder oplevering wordt verstaan: het aan de opdrachtgever leveren van het product zoals beschreven in de overeengekomen offerte.

5.2 Een door DE HEEREN Reclamespecialisten opgegeven termijn voor de oplevering van het product heeft een indicatieve strekking tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

5.3 Alvorens tot oplevering van een product wordt overgegaan wordt de opdrachtgever geacht en in de gelegenheid gesteld het betreffende product - al dan niet in samenwerking met DE HEEREN Reclamespecialisten - te controleren, te testen en goed te keuren.

5.4 Oplevering van een product geschiedt pas dan indien het volledige honorarium zoals vermeld in de overeenkomst door DE HEEREN Reclamespecialisten is ontvangen én na goedkeuring van de opdrachtgever zoals in het voorgaande punt van dit artikel wordt bedoeld.

5.5 Verzoek tot wijzigingen van een opgeleverd product dienen zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen tien werkdagen na oplevering aan DE HEEREN Reclamespecialisten te worden meegedeeld. Blijft een verzoek uit dan wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

5.6 Kosten ten gevolge van werkzaamheden naar aanleiding van een verzoek hiertoe na de termijn zoals bedoeld in het voorgaande punt zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Hiervoor wordt vooraf een offerte gegeven door DE HEEREN Reclamespecialisten.

Artikel 6. Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die DE HEEREN Reclamespecialisten voor de uitvoering van de opdracht maakt voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Als de opdrachtgever niet tijdig volledige deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen aanlevert of DE HEEREN Reclamespecialisten anderszins door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van gehanteerde tarieven.

Artikel 7. Facturatie en betaling

7.1 DE HEEREN Reclamespecialisten factureert het totale honorarium zoals vermeld in de offerte in twee delen aan de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk door DE HEEREN Reclamespecialisten is vastgelegd. Het eerste deel bedraagt 50% van het totale honorarium en wordt beschouwd als aanbetaling. Deze aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden aan DE HEEREN Reclamespecialisten te worden voldaan.

7.2 Eventuele kosten die zijn ontstaan tijdens de ontwikkeling van een product doordat de opdrachtgever heeft verzocht werkzaamheden anders dan in de overeenkomst vermeld uit te voeren worden tussentijds dan wel tegelijk met het laatste deel van het totale honorarium gefactureerd.

7.3 DE HEEREN Reclamespecialisten hanteert tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen een betalingstermijn van 14 dagen.

7.4 Alle kosten die DE HEEREN Reclamespecialisten maakt in verband met te late betalingen zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus komen ten laste van de opdrachtgever.

7.5 De opdrachtgever dient verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening aan DE HEEREN Reclamespecialisten te verrichten. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van facturen van al verrichte werkzaamheden op te schorten.

Artikel 8. Gebruik, licentie en copyright

8.1 Alle conceptuele ontwerpen zoals beschreven in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden en alle producten vervaardigd door DE HEEREN Reclamespecialisten zijn en blijven eigendom van DE HEEREN Reclamespecialisten tot het moment waarop de opdrachtgever het verschuldigde honorarium volledig heeft betaald.

8.2 Na oplevering van een product aan de opdrachtgever is het product eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vertrouwelijke informatie

9.1 DE HEEREN Reclamespecialisten is niet verantwoordelijk voor de inhoud - tekstueel en visueel - die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.

9.2 DE HEEREN Reclamespecialisten behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers ten behoeve van websites en andere producten te weigeren indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.

9.3 Alle informatie van de opdrachtgever wordt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden doorgespeeld.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met DE HEEREN Reclamespecialisten gesloten overeenkomst over te dragen aan derden anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Op een overeenkomst tussen DE HEEREN Reclamespecialisten en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden opgesteld te Heerenveen d.d. 11 januari 2016.

Tarieven exclusief 21% BTW Bel: 0513 - 63 37 00 //  E-mail: info@de-heeren.nl